O nas

Stowarzyszenie zrzesza społeczników działających w wielu różnych dziedzinach. Naszym celem jest innowacyjne spojrzenie na zagadnienia dotyczące spraw społecznych. Ze względu na różnorodność zainteresowań członków stowarzyszenia cele realizowane przez organizację są bardzo różne:

a. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
b. aktywizacja dzieci, młodzieży i osób starszych
c. propagowanie idei i wiedzy na temat wolontariatu, wspieranie i realizacja innych projektów opartych na angażowaniu wolontariuszy, w tym osób starszych.
d. promocja odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich.
e. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym
f. wspieranie członków stowarzyszenia w samorozwoju, finansowanie szkoleń i kursów.
g. ochrona i promocja zdrowia.
h. działalność charytatywna zjawisk społecznych związanych z celami stowarzyszenia;
i. Prowadzenie badań i analiz
j. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
k. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
l. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
o. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
p. promocja i organizacja wolontariatu;
q. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
r. działalność w zakresie dobroczynności
s. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
t. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
u. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
v. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
w. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
x. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
y. upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
z. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklamy